تمیزکاری لیزر

تمیزکاری لیزری

اشعه لیزر با پارامترهای مشخص وقتی به سطح قطعه فلزی
برخورد می نماید، لایه جرم یا اکسید که فلز را احاطه کرده
انرژی لیزر را جذب کرده و تبخیر میشود. این فرایند تا تبخیر
کامل جرم ادامه می یابد تا لایه کامال” از بین رفته و فلز خالص
نمایان شود. نظر به اینکه فلزات قادر به جذب انرژی این نوع
لیزر نمی باشند لزا لیزر بدون اینکه اثری بر روی فلز داشته
باشد بطور کامل منعکس میشود.

انواع جرم قابل تميزکاری با ليزر
– زنگ آهن و کلیه اکسیدهای فلزی
– انواع جرمهای کثیف روغنی
– دوده های صنعتی ناشی از اشتعال
– دوده های عملیات حرارتی و نیتراسیون فلزات
– دوده های صنایع الستیک سازی
– رنگ
– برخی از کوتینگها
– انواع ترکیبات عالی و بسیاری از رسوبات معدنی
– میکرو – ارگانیزمها در صنایع غذائی، داروئی و پزشکی

مزايای استفاده از تميزکاری ليزری
 – بر خالف روشهای تمیزکاری با ا ستفاده از ساینده هائی چون سمباده، سند بالست و غیره، درروش جرم زدائی لیزری، فلز به هیچ وجه تحت تاثیر قرار نگرفته و از آن باربرداری انجام نمیگیرد.
– در روشهای شستشوی صنعتی محدودیتهائی از لحاظ نفوذ آب به مواضع حساس در برخی
قطعات الکترومکانیکی وجود دارند. ضمن اینکه استفاده از محلولهای اسیدی، قلیائی و یا چربی
زداهای نفتی ضمن آلوده سازی محیط، خطراتی از قبیل آتشگیری، خوردگی فلز، تاثیر نامطلوب بر سالمتی پرسنل و غیره را در بر داشته که در روش لیزری مطرح نمی باشند.میباشد.
– به دلیل عدم وجود تماس مکانیکی، تمیز کاری قطعات حساس و شکننده با دقت باال امکان پذیر

از دیگر مزایای جرم زدای لیزری عبارتند از:
– عدم نیاز به فضای قابل توجه در محیط کار.
– عدم نیاز به هرگونه مواد مصرفی.
– برخورداری از سرعت عمل بسیار بالا

لیست پخش آپارات

Email: Info@austenco.ir
Whatsapp: +۹۸۹۳۸۵۳۴۸۳۶۳

خیابان سمیه، بعد از تقاطع سپهبد قرنی شماره ۲۲۸
کد پستی :  ۱۵۹۹۹۷۵۱۱۷

تلفن: ۸۸۹۴۴۲۹۰-۸۸۹۴۴۲۹۱
فکس: ۸۸۹۲۴۱۹۶