ساینده های لاستیکی Rubber Abrasives

(سمباده لاستیکی)

ساینده های لاستیکی یکی از متداول ترین و موثر ترین ابزارهای مصرفی در صنعت پرداخت قالب محسوب
می شوند.
این ابزار ساینده از پودر آلمینیوم اکساید با پیوند لاستیکی تشکیل شده است.

سری X شفت 3 میلیمتر

زبریارتفاعقطرشکلشماره فنی
6020mm10mmاستوانهX10203-60
8020mm10mmاستوانهX10203-80
12020mm10mmاستوانهX10203-120
18020mm10mmاستوانهX10203-180
24020mm10mmاستوانهX10203-240
32020mm10mmاستوانهX10203-320
زبریارتفاعقطرشکلشماره فنی
6030mm6mmاستوانهX06173-60
8030mm6mmاستوانهX06173-80
12030mm6mmاستوانهX06173-120
18030mm6mmاستوانهX06173-180
24030mm6mmاستوانهX06173-240
32030mm6mmاستوانهX06173-320

سری Z شفت 3 میلیمتر گرانولی

زبریارتفاعقطرشکلشماره فنی
80۳۰mm۱۰mmاستوانهZ10203-80
120۳۰mm۱۰mmاستوانهZ10203-120