دستگاه جوش سرد Mold Welder

دستگاه جوش قالب (جوش سرد) جهت بازسازي خرابيهاي جزئي بر روي انواع قالبهي صنعتي طراحي شده است. دستگاه توسط تخليه پالسهاي الكتريكي كوتاه ولي پر قدرت، فيلر يا مواد جوش را به سطح قالب ممزوج مي نمايد. به دليل كوتاه بودن زمان تخليه هر پالس (كسر كوچكي از ثانيه)، بيش از 90% انرزي تخليه شده صرف ذوب آني شده و انرژي مازادي آزاد نمي شود تا باعث گرم شدن قطعه كار شود. سرد بودن عمليات جوش از بوجود آمدن تنشهاي پسماند و هر گونه آسيب حرارتي ديگر در فولاد جلوگيري نموده و در نتيجه ريسك آسيب ديدن قالب در اثر جوش كاملا” از بين ميرود.

ویدئو کلیپ مختصر جهت آشنائی مقدماتی