نمدها Felts

نمدهای انگشتی Joke آلمان

قطر شفت 3 میلیمتر

ابعاد نمدشرحشماره فنی
ø10/10mmاستوانه ای570303
ø10/18mmمخروطی570304
ø15/ø10/15mmمخروط ناقص570305

قطر شفت 2.35 میلیمتر

ابعاد نمدشرحشماره فنی
ø8/11mmمخروطی570114
ø8/11mmسرگرد570115
ø7/15mmمخروطی570116
ø12/ø8/12mmمخروطی ناقص570117

نمدهای انگشتی سری LX تایوان

قطر شفت 2.35 و 3 میلیمتر

مجموعه 12 عددی

ابعاد نمدشرحشماره فنی
ø20/40mmاستوانه ای003-04
ø15/25mmاستوانه ای003-05
ø12/25mmاستوانه ای003-06
ø10/12mmاستوانه ای003-08
ø5/15mmاستوانه ای003-09
ø8/12mmاستوانه ای003-11
ø10/18mmمخروطی005-11
ø5/ø10/20mmمخروطی ناقص003-02
ø25/ø15/25mmمخروطی ناقص003-01

قطر شفت 6 میلیمتر

ابعاد نمدشرحشماره فنی
ø50 x 25 mmاستوانه ایAB-5025A
ø45 x 25 mmاستوانه ایAB-4525A
ø40 x 25 mmاستوانه ایAB-4025A
ø35 x 25 mmاستوانه ایAB-3525A
ø30 x 25 mmاستوانه ایAB-3025A
ø25 x 25 mmاستوانه ایAB-2525A
ø20 x 20 mmاستوانه ایAB-2020A
ø12 x 20 mmاستوانه ایAB-1220A
ø12 x 25 mmمخروطیAB-1225J
ø12 x 20 mmمخروطیAB-1220J

نمد رینگی، ورقی و شاخه ای Joke آلمان

نمد رینگی

ابعاد نمدشرحشماره فنی
ø10 mmنمد رینگی570410
ø20 mmنمد رینگی570412
ø30 mmنمد رینگی570414

هولدر لاستیکی

ابعاد/ قطر شفتشرحشماره فنی
3mm ø10mmهولدر لاستیکی544101
3mm ø20mmهولدر لاستیکی544103
3mm ø30mmهولدر لاستیکی544104

نمد شاخه ای و ورقی

ابعاد نمدشرحشماره فنی
30 x 100 mmنمد ورقی590502
6 x 6 x150 mmنمد شاخه ای نرم411301
6 x 6 x 150 mmنمد شاخه ای سخت411304