خمیرهای گرایندینگ

روشی دقیق و سریع برای تمیزکاری و سرویس قالبها و قطعات صنعتی با کمترین میزان استهلاک وارده به قالب و قطعه در اثر فرایند تمیزکاری.

 

تمیزکاری قالبها در صنعت بلور و شیشه و همچنین صنایع لاستیک سازی همواره با این مسئله روبرو بوده که در اثر استفاده از ساینده ها در فرایند تمیزکاری، حفره قالبها در هر بار سرویس بزرگتر شده و مواد اولیه بیشتری در فرایند تولید مورد استفاده قرار میگیرد، ضمن اینکه نقوش قالب تغییر شکل یافته و کیفیت ظاهری محصول افت میکند.

 

خمیر گرایندینگ راه حلی مناسب در این موضوع میباشد.  این محصول در زبریهای مختلف از مش #120 تا #1200 عرضه میشود. در مرحله جرم زدائی، مشهای زبر خمیر گرایندینگ با استفاده از فرچه فولادی و در مرحله پرداخت، مشهای نرمتر با استفاده از فرچه های موئی یا نمد مورد استفاده قرار میگیرند. ترکیب خمیر گرایندینگ به قسمی است که جرم قالب را به سرعت پاک کرده ولی سرعت براده برداری آن بر فولاد بسیار کند میباشد. به واسطه شکل خمیری این ساینده و با استفاده از فرچه های پرداخت، پیچیده ترین نقشهای موجود در انواع قالبها با سرعت و دقت قابل توجه جرم زدائی و پرداخت میشوند.

 

 مشاهده ویدئو...

Address: No. 228, Somayeh St., Tehran 15999 Iran

Tel.: +98-21-88944290/1
        +98-21-88902945

Fax: +98-21- 88924196

All Rights Reserved.