لیزرهای صنعتی

دستگاه تمیزکاری لیزری

اشعه لیزر با پارامترهای مشخص وقتی به سطح قطعه فلزی برخورد می نماید، لایه جرم یا اکسید که فلز را احاطه کرده انرژی لیزر را جذب کرده و تبخیر میشود. این فرایند تا تبخیر کامل جرم ادامه می یابد تا لایه کامال” از بین رفته و فلز خالص نمایان شود. نظر به اینکه فلزات قادر به جذب انرژی این نوع لیزر نمی باشند لزا لیزر بدون اینکه اثری بر روی فلز داشته باشد بطور کامل منعکس میشود.

دستگاه جوش لیزری

آخرین نسل دستگاههای جوش قالب لیزری، با استفاده از لیزرهای فیبری موج پیوسته با سویچینگ پالسی