ساینده ها و ابزار مصرفی

در اين بخش كليه ابزارهاي ساينده، از قبيل سنگها، سمباده ها، خمير الماس، سوهان الماس، فرز الماس، سوهان سراميكی و همچنين ابزارهاي واسط مانند نمدها، هولدرها، گيره ها و اتصالات معرفي ميشوند.