ساینده ها و ابزار مصرفی

در اين بخش كليه ابزارهاي ساينده، از قبيل سنگها، سمباده ها، خمير الماس، سوهان الماس، فرز الماس، سوهان سراميكی و همچنين ابزارهاي واسط مانند نمدها، هولدرها، گيره ها و اتصالات معرفي ميشوند.

Diamond Compounds 
خمیرهای الماس

 Felts
نمدها

Grinding and Polishing Stones
سنگ های پرداخت و پولیش

Rubber Abrasives

Ceramic Fiber Stones
سوهان سرامیکی

Diamond Tools
ابزار الماسی