تجهیزات پولیش قالبهای صنعتی

برای مشاهده ویدئوها به داخل صفحه مراجعه کنید

  

Address: No. 228, Somayeh St., Tehran 15999 Iran

Tel.: +98-21-88944290/1
        +98-21-88902945

Fax: +98-21- 88924196

All Rights Reserved.